پرژکتور LED نورما تک در نمایشگاه شهر آفتاب ۹۷

شهر آفتاب

نورما تک بعنوان بزرگترین تولیدکننده پرژکتور LED در نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی در شهر آفتاب در سال 97 شرکت کرد.

در غرفه پرژکتور LED در نمایشگاه شهر آفتاب سال 97 نورماتک انواع پرژکتور LED تولید خود را به نمایش بازدیدکنندگان گذاشت .

در چندروز برپایی نمایشگاه در غرفه پرژکتور LED نورماتک بازدیدکنندگان زیادی از غرفه بازدید کردند.

پرژکتور LEDنورماتک مصارف زیادی دارد که می توان به نورپردازی فرش، نورپردازی مبل و نورپردازی نمایشگاه اشاره کرد.

کیفیت پرژکتور LED نورما زبان زد است.خدمات پس از فروش پرژکتور LEDنورماتک تا همیشه همراه مشتری است.

پرژکتور LED نورماتک درنمایشگاه بین المللی تهران

پرژکتور LED نورماتک در نمایشگاه بین المللی تهران ۹۷

نورماتک بعنوان بزرگترین تولید کننده پرژکتور LEDدر نمایشگاه بین المللی تهران در سال 97 شرکت کرد.

در غرفه پرژکتور در نمایشگاه فرش سال 97 ،نورماتک انواع پرژکتورهای led تولید خود را به نمایش بازدیدکنندگان گذاشت.

در چندروز برپایی نمایشگاه در غرفه پرژکتور ال ای دی نورماتک بازدیدکنندگان زیادی از غرفه بازدید کردند.

این محصول  نورماتک مصارف زیادی دارد که می توان به نورپردازی فرش،نورپردازی مبل و نورپردازی نمایشگاه اشاره کرد.

کیفیت پرژکتورنورما زبان زد است خدمات پس از فروش پرژکتورled نورماتک تا همیشه همراه مشتری است.

 

پرژکتور LED نمایشگاه فرش

پرژکتور LED نورما در نهمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش تهران در سال ۱۳۹۶

نورماتک بعنوان بزرگترین تولید کننده پرژکتور LEDدر نمایشگاه بین المللی تهران در سال 96 شرکت کرد.

در غرفه پرژکتور در نمایشگاه فرش سال 96 ،نورماتک انواع پرژکتورهای led تولید خود را به نمایش بازدیدکنندگان گذاشت.

در چندروز برپایی نمایشگاه در غرفه پرژکتور ال ای دی نورماتک بازدیدکنندگان زیادی از غرفه بازدید کردند.

این محصول  نورماتک مصارف زیادی دارد که می توان به نورپردازی فرش،نورپردازی مبل و نورپردازی نمایشگاه اشاره کرد.

کیفیت پرژکتورنورما زبان زد است خدمات پس از فروش پرژکتورled  نورماتک تا همیشه همراه مشتری است.